INFORMACJA RODO o przetwarzaniu danych osobowych:

  1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest INTERBIURO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łowicka 25 P4 02-502, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000200384, e-mail:rodo@interbiuro.pl,
  2. Dane osobowe przetwarzane są w celu wymiany korespondencji drogą elektroniczną;
  3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO – uzasadniony interes Administratora – wymiana korespondencji drogą elektroniczną;
  4. Dane zostały podane dobrowolnie;
  5. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą być podmioty prowadzące hosting poczty elektronicznej i świadczące na rzecz Administratora usługi outsourcingu informatycznego;
  6. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji mailowej albo zgłoszenia sprzeciwu i przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń;
  7. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, jeśli jest to dopuszczone przepisami prawa. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres e-mail:rodo@interbiuro.pl
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;
  9. Informuje się o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu.